Privacyreglement

Dit is de privacyverklaring van Zeil- en Motorbootvereniging Jason, gevestigd te Westervoortsedijk 92 te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09170800, hierna te noemen: `de Vereniging`.


Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@rzvjason.nl


In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

In deze kolom de namen invullen van de partijen om wie het gaat.


Onderzoeken of u lid kan worden


en


het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

soort sport


Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 2 maanden

bestuur

Administratie

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Soort sport

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Administrateur

Fin. administratie

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Bankgegevens

Betaalgegevens


Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester


Ligplaatsen

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Soort sport

Uitvoering van de overeenkomst

Ledenlijst van de administrateur, t.b.v. indeling haven

Commisaris ligplaatsen

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Voornaam

Achternaam

E-mailadres


Uitvoering van de overeenkomst


Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools


Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.


Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adresToestemming


Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.


NVTVerstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Zo worden persoonsgegevens doorgegeven aan het Watersportverbond.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen of te verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Administrateur

E-mail:                   info@rzvjason.nl